Polityka Prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. Korzystając z po łączących usług geodezji i firmowej strony internetu ( EKZ.GEOPLAN.EU ) będącą w całości Firmą Geoplan Andrzej Kwiatkowski z siedzibą w Zgierzu oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, powierzasz nam swoje informacje.

Ogólne warunki

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 2. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 4. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 5. Administratorami Twoich danych jest Firma: Geoplan Andrzej Kwiatkowski z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. Długa 6, zarejestrowana w Sąd Rejonowy w Zgierzu, NIP: 7321642697, REGON 471724948.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: biuro@geoplan.eu.

Zakres warunków

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

Zasady korzystania ze strony internetowej

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej.
 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 4. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa i w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu.

Cookies

Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.

Zmiana warunków strony internetowej

Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.

Podstawa prawna

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:

- ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. Z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);

- ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2019 r. poz. 123, ze zm.);

- ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. Z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);

- ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. Z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);

oraz inne właściwe przepisy Prawa Polskiego.

Dziękujemy, Geoplan EKZ